Doctoral Supervisor Introduction

Mechanical Engineering: 20 persons

ZHAO Wenzhong, HE Weidong, YANG Baoqing, GUAN Tianmin, HUANG Ming, GE Yanjun, LIU Yan, WANG Shengwu, MI Xiaozhen, WEI Wei, YU Lianyou(part time), JIANG Qinyu(part time), ZHANG Wei(part time), LI Wen, ZHANG Jun, XUE Qiwen, ZHANG Liandong, QIU Zhanzhi, BAI Haifeng, LI Minghai

Materials Science and Engineering: 31 persons

GE Jiping, CHAI Weiping, GAO Hong, REN Ruiming, LU Xing, SHI Chunyuan, GAO Fei, WANG Deqing, XU Hongfeng, DING Zhimin, MU Jun, FAN Zhixin, PENG Shou(part time), WANG Chunsheng(part time), WANG Lianfeng, ZHU Xiuhua, ZHU Shaomin, LI Yansheng, ZOU Xiu, YANG Min, ZHAO Jing, WANG Jing, ZHANG Zhihua, LI Ying, WANG Shaoxu, WU Yanbo, TIAN Ying, NIU Yingyu, ZHU Yongzheng, LI Guojun, YANG Xinhua

By the end of 2011, Doctoral Supervisor data