Location: Home ›› Faculty ›› Prestigious Teachers
Prestigious Teachers

Experts with Outstanding Contributions of Provincial and Ministerial-Level

LI Xuewei

GUAN Tianmin

DING Zhimin

FAN Zhixin

GAO Fei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidates for National “Recruitment Program of Global Experts” 

 

 

GUO Fangzhun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrants of CAS “Hundred Talents Program”

 

 

GUO Fangzhun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellent Experts of LiaoningProvince

MA Yundong

LI Xuewei

GUO Fangzhun

Excellent Experts ofDalian

HE Weidong

MA Yundong

REN Ruiming

GUAN Tianmin

QIU Minghui

MU Jun

WEI Wei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experts Enjoying Special Government Allowance of the State Council

GUO Yuming

CHEN Guoheng

GUAN Tianmin

ZHAO Wenzhong

DING Zhimin

FAN Zhixin

ZHANG Zhirong

GAO Hong

HE Weidong

GAO Fei

MA Yundong

LI Minghai

QIU Minghui

Experts EnjoyingDalianSpecial Government Allowance

ZHANG Zhirong

GAO Hong

FEI Qingzhi

HUANG Ming

FAN Zhixin

CHAI Weiping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climbing Scholars ofLiaoningInstitution of Higher Education

 

ZHANG Zhihua

 

GUO Fangzhun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinguished Professor ofLiaoningProvince

REN Ruiming

 

HE Weidong

 

MA Yundong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Excellent Teachers

WAN Zhaoyan

DING Zhimin

Excellent Teachers ofLiaoningProvinceand the Ministry of Railways

WANG Guocan

LU Xing

HUANG Ming

LI Zhibin

QIU Minghui

XIE Jun

WAN Weiming

 Excellent Teachers ofDalian

LIU Xianglin

HUANG Ming

GUAN Tianmin

WANG Wei

QIU Minghui

MEN Guibin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famous Teachers ofLiaoningProvince

YANG Xinhua

WAN Zhaoyan

LI Zhibin

WANG Wei

QIU Minghui

DU Guangqiang

MEN Guibin

GUAN Tianmin

HUANG Ming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National-Level Candidates for the New Century National Hundred, Thousand and Ten Thousand Talent Project

New Century

HE Weidong

“Hundred-Level” Candidates for Hundred, Thousand and Ten Thousands of Talents Project ofLiaoningProvince

MA Yundong

HE Weidong

GAO Fei

FAN Zhixin

GUAN Tianmin

QIU Zuoxiang

QIU Minghui

MU Jun

“Thousand-Level” Candidates for Hundred, Thousand and Ten Thousands of Talents Project ofLiaoningProvince

DING Zhimin

MI Xiaozhen

REN Ruiming

LU Xing

TANG Mingxin

GENG Xiangyi

WANG Ying

JU Jianmin

WEI Wei

GE Yanjun

ZHU Xiuhua

FEI Qingzhi

WANG Lianfeng

CHEN Bingzhi

ZHANG Jun

LI Guojun

XUE Qiwen

YANG Xinhua

LIANG Xu

ZHANG Shengfang

YUN Xinbing

YU Hongquan

ZHU Shaomin

YAN Ying

ZHANG Zhihua

SHA Zhihua

LIN Li

GUO Fangzhun

WANG Yuedong

“Ten Thousand-Level” Candidates for Hundred, Thousand and Ten Thousands of Talents Project ofLiaoningProvince

DONG Huajun

WANG Haitao

LIANG Bo

FU Jie

SHENG Hu

ZHANG Yi

 

 

 

 

MAO Yisheng Railway Science and Technology Awards

LI Xuewei

LI Minghai

HE Weidong

GAO Fei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHAN Tianyou Railway Science and Technology Awards

 

GUO Yuming

FAN Zhixin

HE Weidong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young and Middle-Aged Academic Leaders ofLiaoningProvince

MA Yundong

WEI Wei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outstanding Young Backbone Teacher ofLiaoningProvince

HE Weidong

REN Ruiming

LU Xing

XIE Suming

SUN Liping

JU Jianmin

WANG Wei

HUANG Ming

LI Zhibin

CHEN Hongling

SUN Li

XIAO Xu

LIANG Xu

YANG Xinhua

SUN Yongmei

WANG Lianfeng

SONG Xudong

QIU Minghui

YUN Xinbing

SHA Zhihua

ZHENG Chengde

SHI Weiguo

LI Guojun

WANG Jing

LU Hongbing

ZHAO Hong

ZUO Xiu

JIANG Alan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leading Talents ofDalian

MA Yundong

HE Weidong

LI Minghai

Reserve Personnel forDalianLeading Talents

ZHANG Zhihua

ZHANG Jun

MU Jun

CHEN Bingzhi

LIANG Xu

WANG Lianfeng

 

  

List of Excellent Talents Supporting Project of Higher Education Institution

inLiaoningprovince

No.

Year

Name

1

2004

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

LU Xing

2

2004

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

GE Yanjun

3

2006

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

HE Weidong

4

2006

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

REN Ruiming

5

2007

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

GUAN Tianmin

6

2008

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince

XU Hongfeng

7

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

LI Guojun

8

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

DING Wangyu

9

2011

 Excellent Talent Supporting Project for Institution of Higher Education in Liaoning province (Level 2)

HE Ming

10

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

SUN Li

11

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

XU Qiwen

12

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

YU Hongquan

13

2011

 Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

ZHANG Shengfang

14

2011

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

ZHANG Shoutong

15

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

DING Zhimin

16

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

YANG Xinhua

17

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

LIN Li

18

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

GUO Haiyan

19

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

LIU Chaoqian

20

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

SHA Zhihua

21

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

SU Wenzheng

22

2012

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

ZHU Yongzheng

23

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

ZHAO Hong

24

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 1)

ZHU Xiuhua

25

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

XUE Yanbing

26

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

LIANG Xu

27

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

DENG Wu

28

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

WANG Lianfeng

29

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

WANG Shaoxu

30

2013

Excellent Talent Supporting Project of Higher Education Institution inLiaoningprovince (Level 2)

WANG Yuedong